Thứ Sáu, 14/8/2020

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012 đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (gọi tắt là phòng Thống kê, viết tắt là phòng TKTP và CNTT) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Viện quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành (gọi tắt là thống kê hình sự liên ngành); thống kê kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành (gọi tắt là thống kê nghiệp vụ của ngành); ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành.

Nhiệm vụ cụ thể của phòng:

1. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thống kê và công nghệ thông tin, tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng chương trình công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và hướng dẫn triển khai cả hai cấp kiểm sát cùng thực hiện.

Tham mưu cho lãnh đạo Viện triển khai thực hiện các dự án, đề án và kế hoạch về công tác thống kê và công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát.

2. Trực tiếp làm các công tác thống kê (thống kê nghiệp vụ và thống kê hình sự liên ngành) thuộc thẩm quyền; giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh trong việc ban hành, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ thống kê của ngành; chủ trì, phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tổ chức thực hiện thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành.

3. Tham mưu cho Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về công tác thống kê và công nghệ thông tin; sơ kết, tổng kết công tác thống kê và công nghệ thông tin. Kịp thời đề xuất cho lãnh đạo Viện những vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ hoặc những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện của hai cấp kiểm sát để có ý kiến chỉ đạo.

4. Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích số liệu, thông tin thống kê theo yêu cầu xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo thi đua và báo cáo chuyên đề phục vụ cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ thuộc Viện tỉnh. Thông qua công tác thống kê phải phân tích được tình hình, cơ cấu tội phạm, làm cơ sở xây dựng kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin thống kê ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo đúng hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành và chế độ bảo mật hiện hành của Nhà nước và quy định của ngành. Chịu trách nhiệm và bảo đảm về tính chính xác của số liệu thống kê cung cấp.

5. Phối hợp với Văn phòng Viện tỉnh tham mưu cho lãnh đạo Viện, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Viện tỉnh xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin (kể cả các trang thiết bị, phần mềm); Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống; thực hiện các quy định về an toàn, an ninh mạng; bảo đảm tính liên thông, kết nối toàn Ngành.

Triển khai tổ chức, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo Viện tỉnh có các giải pháp tích cực, chủ động, để nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát.

Hướng dẫn và quản lý về kỹ thuật công nghệ thông tin; cài đặt thống nhất các phần mềm sử dụng chung theo quy định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và địa phương; đồng thời có trách nhiệm bàn giao và hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng cho các đơn vị ở hai cấp Kiểm sát.

6. Chủ trì, phối hợp các đơn vị trong và ngoài Ngành tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác thống kê và công nghệ thông tin.

7. Tham mưu và chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội nghị về chuyên môn như: tập huấn nghiệp vụ, hội thảo chuyên đề… khi có yêu cầu. Đảm bảo tốt về mặt kỹ thuật cho các cuộc họp, hội nghị trực tuyến của Viện Kiểm sát tối cao,Viện Kiểm sát tỉnh, Uỷ ban nhân dân và Tỉnh Uỷ tổ chức.

8. Phân công, quản lý cán bộ và công việc của phòng, đảm bảo thực hiện tốt Nội qui, Quy chế của ngành, chủ động trong công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quản lý và bảo quản, sử dụng tốt các tài sản của phòng được giao.

9. Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện tỉnh.

Quyền hạn của phòng:

1. Chủ động xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ của phòng và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch về nghiệp vụ đối với các đơn vị nghiệp vụ Viện tỉnh và các Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Viện Kiểm sát cấp huyện).

2. Tham dự các cuộc họp của lãnh đạo Viện có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng và các hội nghị khác khi được lãnh đạo Viện ủy quyền.

3. Được thừa lệnh Viện trưởng ký các loại văn bản, giấy tờ hành chính và văn bản nghiệp vụ có liên quan theo thẩm quyền được giao hoặc lãnh đạo Viện ủy quyền.

4. Được quyền bố trí, phân công Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên và Nhân viên trong phòng trên cơ sở phù hợp với khả năng, trình độ của từng đồng chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

5. Thực hiện những quyền hạn cụ thể khác do lãnh đạo Viện phân công.

 

Tập thể phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin   

Cơ cấu tổ chức

Phòng TKTP và CNTT có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên và Nhân viên. Phòng được bố trí thành 2 tổ nghiệp vụ gồm:

- Tổ Thống kê.

- Tổ Công nghệ thông tin.

Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02; Kiểm sát viên sơ cấp: 01; Chuyên viên: 02; nhân viên: 01).

Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Hùng HảiPhó trưởng phòng: đồng chí Trần Văn Tùng.

 

 

Ông Nguyễn Hùng Hải - Trưởng phòng – Kiểm sát viên trung cấp

 

 

Ông Trần Văn Tùng - Phó Trưởng phòng – Kiểm sát viên trung cấp  
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873