Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Thanh tra - Khiếu tố)

Lịch sử hình thành:

Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp gọi tắt là Thanh tra - Khiếu tố, tiền thân là Tổ Thanh tra thuộc Phòng Tổ chức, cán bộ (Phòng 15) Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang. Ngày 01/4/2017 được chia tách, thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-VKSTC ngày 20/3/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao trở thành đơn vị độc lập tương đương cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Kiên Giang. Sau đó, ngày 31 tháng 01 năm 2020 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành quyết định số 64/QĐ-VKSTC quyết định về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Kiên Giang, nhập phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra, lấy tên đơn vị mới là Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Thanh tra - Khiếu tố). Mọi hoạt động Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Thanh tra – Khiếu tố là đơn vị cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang, có nhiệm vụ tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành về công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014; Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND, ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 (gọi tắt là Quy chế 192) và Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, ban hành kèm theo quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V1 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao, cụ thể như sau:

- Căn cứ các định hướng công tác thanh tra; hướng dẫn về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND tối cao và Kế hoạch, Chương trình công tác của VKSND tỉnh để xây dựng Chương trình công tác của đơn vị cho hai cấp Kiểm sát cùng thực hiện.

- Tổng hợp và thực hiện đầy đủ, kịp thời báo cáo thống kê định kỳ về kết quả công tác Thanh tra, tiếp công dân, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND  tỉnh theo Quy chế; thông tin, báo cáo quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị thuộc Viện tỉnh và VKSND cấp huyện để phục vụ tốt cho công tác của phòng đạt hiệu quả cao.

- Phân công quản lý công chức và công việc của đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nội quy cơ quan, các Quy chế của ngành để luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra của VKSND cấp tỉnh; triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Viện trưởng VKSND tối cao, Thanh tra VKSND tối cao về công tác thanh tra;

- Thanh tra đối với: Các đơn vị cấp phòng thuộc VKSND cấp tỉnh; công chức, người lao động thuộc VKSND cấp tnh trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tnh; VKSND cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc VKSND cấp huyện.

- Giải quyết khiếu nại ln đầu đối với quyết định, hành vi quy định tại khoản 8 Điều 2 của Quy chế 192 của Viện trưởng Viện kim sát nhân dân cấp tỉnh; công chức, người lao động thuộc VKSND cp tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc VKSND cấp huyện;

- Giải quyết tố cáo các hành vi quy định tại khoản 7 Điều 2 của Quy chế 192 đối với: Công chức, người lao động thuộc VKSND cấp tỉnh trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc VKSND cấp huyện.

- Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của VKSND về phòng, chng tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện hoạt động phòng, chng tham nhũng của VKSND cấp tỉnh; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chng tham nhũng của các đơn vị thuộc phạm vi qun lý của VKSND cấp tnh;

- Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đng, Nhà nước và của VKSND về thực hiện Quy chế dân ch trong hoạt động của VKSND.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại thuộc nhiệm vụ của Thanh tra VKSND cấp tỉnh.

- Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ đối với công chức, người lao động thuộc VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện.

- Tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm tại trụ sở VKSND tỉnh.

- Tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo được gởi đến và phân loại, xử lý theo quy định của ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh tham mưu  giúp Viện trưởng giải quyết Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng thẩm quyền và thời hạn giải quyết theo quy định. 

- Xây dựng hồ sơ kiểm sát để tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh quyết định trực tiếp kiểm sát các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới về giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về tư pháp và tổ chức thực hiện tốt các quy định này (kể cả dự thảo các kết luận, kháng nghị, kiến nghị và theo dõi việc thực hiện).

- Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ cho VKSND cấp huyện về giải quyết Khiếu nại, tố cáo và các cuộc trực tiếp kiểm sát và nghiệp vụ công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưng VKSND cấp tỉnh giao.

 

Đồng chí Trần Văn Lèo - Chánh Thanh tra

  

Đồng chí Nguyễn Hùng Hải – Phó Chánh Thanh tra

 

 

 

Đồng chí Lê Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
trong hoạt động tư pháp (Phòng 12)(từ 12/2015 đến 02/2020.)

Cơ cấu, tổ chức:

Tổng số biên chế của phòng là 07 đồng chí, trong đó Kiểm sát viên trung cấp 04 đồng chí, Kiểm sát viên sơ cấp 01 đồng chí, Chuyên viên 01 đồng chí, Cán sự 01 đồng chí.

Chánh thanh tra: Trần Văn Lèo.

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Hùng Hải.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 02973888008.

Email: thanhtra.vks@kiengiang.gov.vn.

Email Chánh thanh tra: tvleo.vks@kiengiang.gov.vn.

 
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang