Thứ Tư, 22/3/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tỉnh Kiên Giang 10 năm xây dựng và phát triển
Vào lúc: 15:31 25/09/2013   Mã TL: 5   Mã tin: 15

VKS tỉnh Kiên Giang chủ trì họp BCĐ liên ngành CA, KS, TA sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch 01- Ảnh: HĐB

Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Biên chế Phòng có 03 đồng chí (01Trưởng phòng, 01 KSV tỉnh và 01 cán bộ thống kê kiêm công tác lưu trữ ). Đến cuối năm 2012 đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (TKTP và CNTT) theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phòng TKTP và CNTT có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp lãnh đạo Viện quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành (gọi tắt là thống kê hình sự liên ngành); thống kê kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành (gọi tắt là thống kê nghiệp vụ của ngành); ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành. Trong quá trình hoạt động, Phòng TKTP và CNTT đã 3 lần tham mưu cho Lãnh đạo Viện tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế làm việc của đơn vị (Quy chế số 06/QĐ-VKS-TKTP ngày 02/6/2006, Quy chế số 33/QĐ-VKS-TKTP ngày 15/4/2009, Quy chế số 43/ QĐ ngày 11/3/2013). Hiện nay phòng có 08 cán bộ (01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 04 chuyên viên, 02 nhân viên). Được chia thành 2 tổ công tác: Tổ Thống kê và Tổ Công nghệ thông tin. Về trình độ nghiệp vụ chuyên môn có 04 Cử nhân luật, 03 Cử nhân công nghệ thông tin, cán bộ của đơn vị đều qua đào tạo chứng chỉ B tin học. Về cơ bản đội ngũ cán bộ của phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong quá trình hoạt động, Phòng TKTP và CNTT đã có nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm năng cao chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin. Đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện tỉnh xây dụng và ban hành 12 Quy định, 48 hướng dẫn nghiệp vụ và 149 thông báo rút kinh nghiệm qua các kỳ báo cáo thống kê. Qua thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin, đã tổng hợp xây dựng 09 báo cáo chuyên đề, đóng góp hoàn thiện các biểu mẫu, chỉ tiêu thống kê, phần mềm ứng dụng thống kê. Điểm nổi bật hiện nay là ở cả hai cấp Kiểm sát đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, tin học hóa công tác thống kê. Công tác thống kê đã bám sát hoạt động của các khâu công tác để thu thập, tổng hợp và cung cấp số liệu phản ánh tình hình tội phạm, kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp, phục vụ tích cực cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; góp phần đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định các loại báo cáo của Viện trưởng trước Hội đồng nhân dân cùng cấp, cấp uỷ địa phương và báo cáo về Viện kiểm sát cấp trên theo quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ của VKS trong việc thực hiện thống kê hình sự liên ngành theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành. Làm tốt vai trò trung tâm lưu trữ, phân tích số liệu thống kê tội phạm, tổng hợp, cung cấp và đáp ứng kịp thời theo yêu cầu, số liệu thống kê của VKS được các ngành khai thác có độ tin cậy cao.

BCĐ ứng dụng CNTT, VKSND tỉnh Kiên Giang họp triển khai công tác - Ảnh: HĐB

Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác cũng được quan tâm đúng mức. VKSND tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm tăng cường phối hợp trong nội bộ ngành và/với các ngành có liên quan, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, từng bước cải cách hành chính. Qua đó đã ban hành các quy định, nhiều văn bản triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành. Xây dựng Chuyên đề về ứng dụng CNTT trong việc sử dụng các tiện ích quan trọng của mạng máy tính, Internet để thực hiện việc trao đổi thông tin trong nội bộ ngành. Ở Viện tỉnh có bố trí phòng mạng và hệ thống máy chủ. Cải tạo nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ, kết nối và xây dựng mạng truyền số liệu từ trung ương đến cấp huyện. Đến nay hầu hết Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên của ngành đã được trang bị máy vi tính phục vụ công tác. Thực hiện truyền, gửi - nhận văn bản qua mạng nội bộ; đã thực hiện trên 50% các văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cải cách hành chính, từng bước chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử. Đầu năm 2013 đã lắp đặt, vận hành và tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao ban trực tuyến với VKSND tối cao, chủ động tranh thủ kết nối hệ thống trực tuyến để tổ chức hội nghị với VKS cấp huyện (thông qua hệ thống trực tuyến của UBND tỉnh) phục vụ tốt yêu cầu chỉ đạo điều hành kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm và phát huy tối đa hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin.

Những kết quả nêu trên làm tiền đề để đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Trong thời gian tới, đơn vị đã xác định và chọn khâu đột phá tập trung chỉ đạo thực hiện là: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành”. Việc đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng. Đòi hỏi phải không ngừng đổi mới về nhận thức, phải chỉ đạo quyết liệt, đưa việc sử dụng máy vi tính vào công tác nghiệp vụ, vào công tác quản lý chỉ đạo điều hành của từng cán bộ lãnh đạo, từng Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ, vào chỉ tiêu thi đua và phải thật sự quyết tâm, tạo sự chuyển biến, đổi mới cơ bản công tác thống kê, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Công tác thống kê phải chính xác, khoa học, đầy đủ, kịp thời, tham mưu đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND các cấp và phục vụ có hiệu quả nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành./.

Nguyễn Hùng Hải

(Trưởng phòng TKTP và CNTT- VKS Kiên Giang)

 
Đăng vào lúc: 15:33 22/03/2023
Ngày 20/3/2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Gian phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Kiên Giang (Vietcombank) thực hiện việc nâng cấp chuyển đổi thẻ ATM sang công nghệ chip điện tử và chuyển đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân nhằm tăng tiện ích và bảo mật cho công chức và người lao động của VKSND tỉnh và VKSND thành phố Rạch Giá.

 
Đăng vào lúc: 09:16 22/03/2023
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2023, Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự (Phòng 8) Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã đẩy mạnh công tác trực tiếp kiểm sát tại các Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Vào ngày 09 và ngày 15 tháng 3 năm 2023 vừa qua, Phòng 8 đã phối hợp cùng VKSND cấp huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Giồng Riềng và Công an huyện Châu Thành. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Nhựt Quảng, Phó Trưởng phòng 8 làm Trưởng đoàn, có mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cử đại diện tham gia theo Quy chế phối hợp.

 
Đăng vào lúc: 09:00 22/03/2023
Để đảm bảo việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức thi hành án, phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên được thực hiện đúng quy định pháp luật, kịp thời khắc phục, xử lý những sai phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.

 
Đăng vào lúc: 20:34 18/03/2023
Ngày 17/3/2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý II/2023 gắn với Hội nghị chuyên đề nghiệp vụ và công tác xây dựng Ngành.

 
Đăng vào lúc: 15:38 17/03/2023
Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới” của VKSND tỉnh.

 
Đăng vào lúc: 08:35 14/03/2023
Ngày 13/3/2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội nghị Chuyên đề về công tác giải quyết các loại án (trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính), đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Lê Thị Minh Hiếu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
 


 
Đăng vào lúc: 15:21 30/07/2014
Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2014, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành Đại hội CĐCS lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2014 -2019. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mộng Lân, Ủy viên thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang; đồng chí Trần Ngọc Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, đồng chí Bùi Hồng Ảnh, Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng 78/87 đại biểu CĐCS đã về dự Đại hội.

 
Đăng vào lúc: 10:48 31/07/2014
Với truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, cùng với các ngành các cấp, trong những năm qua Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát huyện Kiên Lương luôn tích cực thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách trên địa bàn.

 
Đăng vào lúc: 15:14 20/08/2014
Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (gọi tắt là Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị).

 
Đăng vào lúc: 13:48 19/11/2014
Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết 10 năm (200-2014) thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-BCH của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam do Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức, Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.

 
Đăng vào lúc: 16:35 20/11/2014
Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát có 10/10 đoàn viên là cán bộ, công chức trong đơn vị trực thuộc Liên đoàn lao động huyện về mặt tổ chức và hoạt động trong những năm qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 
Đăng vào lúc: 16:31 27/11/2014
Chiều ngày 26/11/2014, Chi đoàn thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo cơ quan quý IV năm 2014. Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Bùi Hồng Ảnh, Bí Thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng 16/17 đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang