Thứ Ba, 05/7/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

VKSND tỉnh Kiên Giang xây dựng ứng dụng CNTT, đưa vào sử dụng, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chung
Vào lúc: 15:32 14/06/2019   Mã TL: 11   Mã tin: 2814

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (TKTP và CNTT) – Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên giang đã xây dựng: 01 ứng dụng “ Quản lý và thống kê tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết” bằng Excel; 01 Chương trình  phân tích một số chỉ tiêu công tác kiểm sát bằng biểu đồ theo tháng, 6 tháng và năm theo từng đơn vị và các chỉ tiêu theo Quyết định 379/QĐ-VKSTC của VKSND tối cao. Kết quả đã triển khai và đưa vào sử dụng,  phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, diều hành chung. Cụ thể:

1. Ứng dụng “ Quản lý và thống kê tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết” bằng Excel.

 Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 14/02/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành quy định Về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân. Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự;  Quyết định số 71/QĐ-VKSTC ngày 08 tháng 3 năm 2019 của VKSND tối cao về ban hành Biểu mẫu và Giải thích biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành. Hiện tại các phần mềm của Ngành chưa Quản lý và thống kê tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chỉ đạo điều hành, giúp cho việc quản lý danh sách các trường hợp Cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố quản lý được đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời. Phục vụ cho việc đối chiếu số liệu liên ngành và tổng hợp báo cáo cụ thể các trường hợp Cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố hai cấp hàng tháng, thống kê 6 tháng và hằng năm, qua đó thực hiện tốt công tác quản lý, lưu Hồ sơ, tránh thất lạc, bỏ sót…Phòng TKTP-CNTT đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng  ứng dụng “ Quản lý và thống kê tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết” bằng Excel, và đưa vào sử dụng từ tháng 04/2019. Ứng dụng có một số tính năng cơ bản, như sau:

- Nội dung tố giác, tin báo: vắn tắt nội dung trong hồ sơ vụ án…; Quyết định Tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo…gồm có các cột mã tin = tương ứng đánh số 1; Số Ngày,tháng,năm quyết định Tạm đình chỉ; Mã Điều luật áp dụng tạm đình chỉ (điểm a= 1,  điểm b=2)…; Quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo…gồm có Mã tin=1; Số.Ngày/tháng/Năm quyết định phục hồi…; Lý do tạm đình chỉ…

- Ứng dụng được thiết lập các công thức, qua ứng dựng có thể khai thác nhanh số liệu tạm đình chỉ, phục hồi của các đơn vị, tính toán được số tạm đình chỉ trong kỳ thống kê và còn lại cuối kỳ thống kê.

 

Giao diện Ứng dụng “ Quản lý và thống kê tố giác, tin báo về tội phạm
và kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết” bằng Excel
.

Để triển khai thực hiện ứng dụng nêu trên, Phòng TKTP và CNTT đã tham mưu cho Ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành cấp tỉnh ban hành Văn bản  số106/VKS-TK ngày 10/4/2019, yêu cầu các đơn vị rà soát lại và lập danh sách số liệu Tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chưa giải quyết tính đến ngày 31/3/2019 mà Cơ quan điều tra chưa có Quyết định phục hồi giải quyết; đồng thời ban hành mẫu phụ lục kèm theo để các đơn vị thống nhất thực hiện theo báo cáo định kỳ hàng tháng. Hiện tại, đã cập nhật đầy đủ vào ứng dụng các trường hợp Cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố từ 31/5/2019 trở về trước để quản lý theo quy định.

Hiện nay, ứng dụng đang lấy kiến đóng góp của các đơn vị để nâng cấp và triển khai nhân rộng cho các VKS cấp huyện thực hiện.

2. Chương trình phân tích một số chỉ tiêu công tác kiểm sát bằng biểu đồ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh dạo Viện tỉnh về việc phân tích số liệu thống kê bằng biểu đồ một số kết quả công tác kiểm sát theo từng đơn vị và các chỉ tiêu theo Quyết định 379/QĐ-VKSTC của VKSND tối cao về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (theo tháng, 6 tháng và năm); qua biểu đồ nhìn được tổng quát tình hình tội phạm xảy ra từng địa bàn, kết quả các khâu công tác kiểm sát ở 2 cấp kiểm sát của từng đơn vị thuộc Viện tỉnh. Phòng TKTP và CNTT đã nghiên cứu, xây dựng Chương trình  phân tích một số chỉ tiêu công tác kiểm sát bằng biểu đồ và đưa vào thực hiện từ tháng 12/2018.

 

Giao diện Chương trình phân tích một số chỉ tiêu công tác kiểm sát bằng biểu đồ

Chương trình có một số tính năng cơ bản, như sau: Chương trình phân tích số liệu thống kê thực hiện việc chuyển số liệu từ các tập tin dữ liệu thống kê có trên máy tính của cá nhân theo chế độ báo cáo định kỳ của ngành (tháng, 6 tháng và năm) ở các chỉ tiêu công tác đã thực hiện trong các biểu thống kê sang tập tin Excel, sắp xếp theo thứ tự giảm dần về số liệu của các đơn vị theo yêu cầu và tự động vẽ biểu đồ cột nằm ngang sắp xếp theo thứ tự cho người dùng dễ quan sát. Bên cạnh đó, chương trình còn cho phép người dùng có thể thêm, sửa, xóa các chỉ tiêu công tác cần lấy số liệu để đáp ứng tốt yêu cầu khi có sự thay đổi về biểu thống kê, cột, dòng số liệu trong tương lai.

Kết quả: Phòng TKTP và CNTT đã lập biểu đồ phân tích số liệu thống kê một số kết quả công tác kiểm sát theo từng đơn vị và các chỉ tiêu theo chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (theo tháng, 6 tháng và năm); qua biểu đồ nhìn được tổng quát tình hình tội phạm xảy ra từng địa bàn, kết quả các khâu công tác kiểm sát ở 2 cấp kiểm sát của từng đơn vị thuộc Viện tỉnh, kèm theo báo cáo Tổng kết năm 2018 và báo cáo Sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019. Qua biểu đồ so sánh, đánh giá kết quả công tác và đồng thời cũng là kết quả để bình xét thi đua  6 tháng, hàng năm; giúp cho lãnh đạo nắm và có chỉ đạo kịp thời.

                                                                                            Hùng Hải

                                                                             ( Phòng TKTP và CNTT)

 
Đăng vào lúc: 09:45 29/06/2022
Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-VKS ngày 13/6/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng.

 
Đăng vào lúc: 09:34 29/06/2022
Ngày 23/6/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm:“Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất”, giữa người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Sáu và người bị kiện là Ủy ban nhân dân (UBND), Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kiểm sát viên Trần Thị Quỳnh Trâm được phân công tham gia phiên toà.

 
Đăng vào lúc: 10:42 24/06/2022
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính nói chung và kỹ năng viết Cáo trạng, Bản luận tội các vụ án hình sự; Bài phát biểu các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính nói riêng trong ngành Kiểm sát tỉnh Kiên Giang, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

 
Đăng vào lúc: 09:14 21/06/2022
Ngày 20/6/2022, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022); đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang ông Lê Văn Dương, Phó Viện trưởng tỉnh đến thăm và chúc mừng các đơn vị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Đại diện lãnh đạo Báo Kiên Giang, có ông Võ Hoàng Đương, Phó Tổng Biên tập; lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, có ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc; cùng các công chức của hai đơn vị đến dự.

 
Đăng vào lúc: 22:51 17/06/2022
Tình hình tội phạm, tệ nạn về ma túy 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy và chất hướng thần, tân dược gây nghiện mới, đối tượng nghiện gia tăng; tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng số lượng ma túy bị thu giữ trong thời gian gần đây đối với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tương đối lớn, thường có nguồn gốc từ Trung Quốc, Campuchia.Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện khởi tố ...

 
Đăng vào lúc: 22:33 17/06/2022
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Giang Thành tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Kiên Giang về công tác 6 tháng đầu năm 2022 theo Kế hoạch số 329/KH-VKS ngày 12/5/2022 và Quyết định số 118/QĐ-VKS ngày 18/5/2022. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Hữu Tường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Lãnh đạo Phòng 1, Phòng 10, Thanh tra - Khiếu tố, Văn phòng.
 


 
Đăng vào lúc: 16:15 20/11/2014
Để thực hiện báo cáo Thống kê Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (mẫu năm 2013) có chất lượng và giúp cho cán bộ dễ dàng trong việc lập báo cáo, đối chiếu, kiểm tra mối liên hệ giữa các biểu trong Hệ thống biểu mẫu thống kê. Phòng TKTP và CNTT giới thiệu phương pháp kiểm tra, đối chiếu số liệu

 
Đăng vào lúc: 15:33 26/09/2013
Ngày 19/7/2013, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (TKTP & CNTT) tổ chức tập huấn việc thực hiện phần mềm quản lý án và thống kê án hình sự tập trung tại Phòng TKTP & CNTT cho các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên và cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê của Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 1) và Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự (Phòng 3) của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh.

 
Đăng vào lúc: 07:28 13/03/2015
Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục thống kê tội phạm về việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê, hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai và quán triệt nội dung Công văn số 452/VKSTC-TKTP ngày 09/02/2015 của Viện tối cao đến toàn thể cán bộ chuyên trách công tác Thống kê của Viện tỉnh và cán bộ đảm nhiệm công tác báo cáo thống kê của các đơn vị...

 
Đăng vào lúc: 10:02 12/01/2017
Từ tháng 7 năm 2016, toàn ngành Kiểm sát đã được sử dụng hệ thống phần mềm thống kê mới năm 2016. Thời gian đầu, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tỉnh Kiên Giang đã triển khai tập huấn và trực tiếp kết nối với các máy thống kê ở 2 cấp VKS để cài đặt các phần mềm thống kê này. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, VKSND tối cao có bổ sung, cập nhật, chỉnh sữa lổi hệ thống phần mềm, các công thức logic… Vì vậy, các cán bộ thống kê ở 2 cấp cần biết cách để thường xuyên cập nhật các phần mềm thống kê mới này giúp cho việc nhập số liệu, kiểm tra, truyền thống kê đúng và đạt chất lượng.

 
Đăng vào lúc: 09:10 19/01/2018
Chương trình xử lý văn bản nội bộ ngành Kiểm sát Kiên Giang thực hiện việc trao đổi văn bản nội bộ trong ngành luôn được kiểm tra, khắc phục sửa lổi và cập nhật một cách điều đặn để đáp ứng theo yêu cầu công việc của ngành. Vì vậy, để thuận tiện cho các đơn vị nhận cập nhật phiên bản mới nhất, phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin – Viện tỉnh hướng dẫn các đơn vị cách cập nhật chương trình khi có phiên bản mới như sau:...

 
Đăng vào lúc: 10:06 25/01/2018
Thực hiện Đề án về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã xây dựng và hoàn thiện phần mềm Quản lý và thống kê giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang