Thứ Tư, 25/11/2020

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án
Vào lúc: 11:15 25/09/2020   Mã TL: 7   Mã tin: 3472

tam-dinh-chi-vu-an-dan-su.pngTrong những năm qua, các đơn vị hai cấp Kiểm sát Kiên Giang đã có nhiều cố gắng trong theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ (bao gồm tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can, tạm đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo). Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc rà soát, phân loại, xử lý án tạm đình chỉ chưa được kịp thời, thường xuyên dẫn đến số lượng án tạm đình chỉ còn tồn đọng nhiều; việc xây dựng, quản lý hồ sơ án tạm đình chỉ ở một số đơn vị chưa được thực hiện chặt chẽ, có hồ sơ không lưu đầy đủ quyết định tố tụng, tài liệu chứng cứ chứng minh tội phạm và người phạm tội... gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.

Để khắc phục hạn chế trên, Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7), VKSND tỉnh Kiên Giang đã tham mưu lãnh đạo Viện xây dựng, triển khai, quán triệt thực hiện chuyên đề nghiệp vụ “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án”, trong đó yêu cầu các đơn vị hai cấp Kiểm sát chú trọng thực hiện các giải pháp:

Thứ nhất, phải xác định được tiêu chí cơ bản đánh giá chất lượng công tác quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ. Thực tiễn trong thời gian qua cho thấy, chất lượng quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ điều tra phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: kết quả quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị, tinh thần trách nhiệm của Kiểm sát viên, thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa Viện Kiểm sát với Cơ quan điều tra, Tòa án …do đó để đánh giá chất lượng công tác quản lý, giải quyết án tạm đình cần dựa vào các tiêu chí cơ bản sau:

- Thực hiện, đầy đủ, đúng quy định các nhiệm vụ trọng tâm trong việc quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ tại Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao, nhất là trong việc lập hồ sơ, theo dõi, quản lý hồ sơ án tạm đình chỉ.

- Các trường hợp tạm đình chỉ tại Cơ quan điều tra, Tòa án đều được kiểm sát chặt chẽ, đảm bảo có căn cứ theo đúng quy định của BLTTHS. Các vụ án tạm đình chỉ sớm được phục hồi điều tra theo đúng quy định, hạn chế các trường hợp phải đình chỉ vụ án do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự mà chưa xác định được bị can.

- Hồ sơ án tạm đình chỉ được quản lý chặt chẽ, không bị thất lạc, hư hỏng, phục vụ tốt cho việc phục hồi và giải quyết vụ án theo đúng Quy định về việc quản lý hồ sơ vụ án tạm đình chỉ của VKSND, ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ- VKSTC ngày 14/02/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao (gọi tắt là Quy định số 46/QĐ- VKSTC).

- Phối hợp tốt với Cơ quan điều tra, Tòa án rà soát, đối chiếu số lượng án tạm đình chỉ định kỳ, giải quyết số lượng án tạm đình chỉ. Chế độ báo cáo, thống kê thực hiện đúng quy định, chính xác, chặt chẽ nội dung phục vụ tốt cho công tác quản lý chỉ đạo, điều hành.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị phải tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Chỉ thị số 06/CT-VKSTC về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ; Quy định số 46/QĐ-VKSTC về quản lý hồ sơ vụ án tạm đình chỉ; thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ tại đơn vị mình; kiểm điểm, xử lý nghiêm công chức để xảy ra những vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong công tác quản lý án tạm đình chỉ.

Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp với Cơ quan điều tra trong quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ. Các đơn vị tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra trong việc đôn đốc, triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện người phạm tội, truy bắt bị can bỏ trốn để phục hồi điều tra nhằm giảm dần số lượng án tạm đình chỉ. Đồng thời định kỳ rà soát, đối chiếu số liệu với Cơ quan điều tra, Tòa án để đảm bảo thống nhất, chính xác về mặt số liệu, đưa ra khỏi danh sách quản lý các vụ án tạm đình chỉ đã hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự và tiến hành các thủ tục đình chỉ vụ án theo đúng quy định của BLTTHS.

Thứ tư, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý hồ sơ tạm đình chỉ. Các đơn vị phải triển khai các nhiệm vụ cụ thể về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm nêu tại Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao để chứng minh tội phạm và người phạm tội nhằm hạn chế phát sinh các trường hợp tạm đình chỉ.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về việc quản lý hồ sơ vụ án tạm đình chỉ tại Quy định số 46/QĐ-VKSTC, đảm bảo việc quản lý hồ sơ vụ án tạm đình chỉ phải tập trung, thống nhất, khoa học, đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời, không bị hư hỏng, thất lạc, thuận lợi cho công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự. Trong kiểm sát quyết định tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra cần chú trọng kiểm sát chặt chẽ căn cứ tạm đình chỉ, thẩm quyền ra quyết đinh, nội dung, hình thức quyết định tạm đình chỉ, đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 229, 247, 281 BLTTHS. Hồ sơ kiểm sát phải được trích cứu, photo đầy đủ các tài liệu, chứng cứ về nội dung lẫn tố tụng liên quan đến việc tạm đình chỉ vụ án, biên bản họp liên ngành (nếu có), các báo cáo đề xuất của Kiểm sát viên và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị. Trách nhiệm lập hồ sơ thuộc về Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ án tạm đình chỉ. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tạm đình chỉ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ án tạm đình chỉ phải rà soát, kiểm tra các văn bản tố tụng có trong hồ sơ, đánh số bút lục, lập danh mục tài liệu, làm thủ tục bàn giao hồ sơ cho đơn vị, bộ phận được giao quản lý hồ sơ theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 7 Quy định số 46/QĐ-VKSTC. Việc giao nhận hồ sơ vụ việc, vụ án tạm đình chỉ được lập thành biên bản và gửi 01 bản cho Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Quy định số 46/QĐ-VKSTC thì hồ sơ vụ án tạm đình chỉ quản lý tại Viện Kiểm sát gồm: hồ sơ vụ án và hồ sơ kiểm sát vụ án, cụ thể:

- Hồ sơ kiểm sát điều tra vụ án do Viện Kiểm sát lập trong trường hợp Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can; tạm đình chỉ 01 bị can hoặc một số bị can trong vụ án.

- Hồ sơ vụ án hình sự do Cơ quan điều tra lập và hồ sơ kiểm sát trong trường hợp Viện Kiểm sát ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, bị can trong giai đoạn truy tố; hồ sơ kiểm sát trong trường hợp tạm đình chỉ 01 bị can hoặc một số bị can trong vụ án.

- Hồ sơ kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự do Viện Kiểm sát lập trong trường hợp Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Khoản 1, Điều 6 Quy định số 46/QĐ-VKSTC quy định bộ phận làm công tác văn phòng của phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự thuộc VKSND cấp tỉnh và bộ phận làm công tác văn phòng thuộc VKSND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ vụ việc, vụ án tạm đình chỉ trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử của Viện Kiểm sát cấp mình. Do đó, các đơn vị phải quán triệt thực hiện nghiêm quy định này, phân công công chức phụ trách quản lý hồ sơ tạm đình chỉ. Công chức quản lý hồ sơ án tạm đình chỉ đồng thời có nhiệm vụ thống kê, đối chiếu số liệu thống kê với Cơ quan điều tra, Tòa án và báo cáo kết quả quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ định kỳ về VKSND tỉnh. Việc phân công phải bằng văn bản và khi có thay đổi vị trí công tác thì phải thực hiện việc bàn giao cụ thể, đảm bảo việc quản lý hồ sơ tạm đình chỉ được chặt chẽ, không bị thất lạc.

Trách nhiệm của đơn vị, bộ phận có hồ sơ vụ việc, vụ án tạm đình chỉtrách nhiệm của đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ vụ việc, vụ án tạm đình chỉ phải được quán triệt thực hiện nghiêm theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Quy định số 46/QĐ- VKSTC.

Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác thống kê, chế độ thông tin, báo cáo về án tạm đình chỉ. Định kỳ hàng tháng, các đơn vị phải tổng hợp số liệu án tạm đình chỉ phát sinh trong kỳ để đối chiếu với Cơ quan điều tra, Tòa án để đảm bảo thống nhất, khớp số liệu thống kê; xây dựng báo cáo về kết quả quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ đảm bảo đúng tiến độ, chính xác về mặt số liệu, đầy đủ nội dung theo yêu cầu, hướng dẫn của VKSND tỉnh. Đồng thời, chủ động tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ về VKSND tỉnh để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Thứ sáu, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát, quản lý, giải quyết án tạm đình chỉ.

Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử vụ án, khi phát sinh vấn đề tạm đình phải chủ động, kịp thời lập hồ sơ vụ án tạm đình chỉ theo quy định của VKSND tối cao; theo dõi thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự của mỗi vụ án tạm đình chỉ; bổ sung tài liệu, chứng cứ vào hồ sơ tạm đình chỉ (nếu có); kịp thời đề xuất lãnh đạo Viện ra quyết định phục hồi giải quyết vụ án hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra, Tòa án ra quyết định phục hồi giải quyết vụ việc, vụ án tạm đình chỉ theo đúng quy định của BLTTHS; thực hiện nghiêm các hoạt động giao, nhận hồ sơ án tạm đình chỉ theo đúng quy định tại Điều 7 Quy định số 46/QĐ- VKSTC.

Công chức được giao quản lý hồ sơ án tạm đình chỉ phải nắm đầy đủ, chính xác số lượng vụ việc, vụ án tạm đình chỉ phát sinh trong tuần, tháng; tổng số vụ việc, vụ án tạm đình chỉ của cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án đối chiếu số liệu thống kê định kỳ; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo đúng hướng dẫn VKSND tỉnh và quản lý, bảo mật hồ sơ án tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 8, Điều 12 Quy định số 46/QĐ-VKSTC./.

                                                                                                 Huỳnh Đạm

 

 
Đăng vào lúc: 16:02 24/11/2020
Quán triệt Văn bản số 405/VKS-P15 ngày 29/10/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh về việc đánh giá công chức, người lao động năm 2020 và Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC ngày 23/10/2020 của VKSND tối cao, trên cơ sở đó từng công chức và người lao động các đơn vị thông qua phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo hướng dẫn của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ, tập thể đóng góp ý kiến với các nội dung cần đánh giá như:...

 
Đăng vào lúc: 08:04 23/11/2020
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Ngày 17/11/2020, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hòn Đất đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 6 tháng cuối năm 2020 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hòn Đất theo Quyết định số 03/QĐ-VKS và Kế hoạch số 03/KH-VKS ngày 05/11/2020 của VKSND huyện Hòn Đất. Đồng chí Lương Thành Trung, Phó Viện trưởng VKSND huyện Hòn Đất làm trưởng đoàn phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên đoàn kiểm sát.

 
Đăng vào lúc: 15:58 17/11/2020
Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính khóa 102 năm 2020. Dự lễ khai giảng có ông Chu Văn Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, cán bộ, giảng viên, cùng toàn thể các học viên của khóa.

 
Đăng vào lúc: 15:55 17/11/2020
Ngày 09/11/2020, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Giang Thành phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành công bố Quyết định số 343/QĐ-VKS, Kế hoạch số 344/KH-VKS về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 06 tháng cuối năm 2020 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Giang Thành, thời điểm kiểm sát từ ngày 30/5/2020 đến ngày 27/11/2020.

 
Đăng vào lúc: 09:47 10/11/2020
Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm viên chức có 5 chương và 21 Điều, trong đó có 06 điểm mới về vị trí việc làm của viên chức từ ngày 15/11/2020, cụ thể như sau:...

 
Đăng vào lúc: 15:41 30/10/2020
Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định gồm 5 chương, 29 Điều. Điểm đáng chú ý của Nghị định này là người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật. Cụ thể:...
 


 
Đăng vào lúc: 10:20 01/08/2014
Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

 
Đăng vào lúc: 10:33 05/08/2014
Ngày 30/7/2014, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đã có buổi làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Kênh 7 Tổng cục VIII Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhằm nắm tình hình trong công tác giam giữ, quản lý giam giữ và thi hành án hình sự.

 
Đăng vào lúc: 13:55 05/08/2014
Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Đỗ Văn Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn (đứng) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 
Đăng vào lúc: 10:10 06/08/2014
Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012, đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là bước chuyển biến phù hợp với quá trình đổi mới, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp đến năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 09:13 12/08/2014
Thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp đều được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Biên chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của đơn vị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 
Đăng vào lúc: 15:25 25/09/2013
Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873