Thứ Sáu, 07/5/2021

Chi bộ Viện Kiểm sát thành phố Rạch Giá thực hiện tốt Chuyên đề 2020 về học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Vào lúc: 07:52 02/11/2020   Mã TL: 6   Mã tin: 3528

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư (khóa XII), Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các văn bản của Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi ủy Viện Kiểm sát đã tiến hành tổ chức hội nghị chi bộ để quán triệt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, thành ủy; đồng thời xây dựng văn bản cụ thể hóa tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn đơn vị.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của trên được Chi ủy chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện; phân công cho các đồng chí trong Chi ủy theo dõi, chỉ đạo chịu trách nhiệm từ khâu triển khai, hướng dẫn đăng ký thực hiện đến kiểm tra, giám sát nên trong thực hiện luôn đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cá nhân, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chủ chốt. Từng cá nhân xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để đưa vào kế hoạch hành động thực hiện và có chuyển biến tiến bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tận tụy với nhân dân; tiêu biểu, gương mẫu về đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời kiểm tra những vụ việc sai phạm; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

 

Chi bộ VKSND thành phố Rạch Giá triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2020

Xác định được ý nghĩa tầm quan trọng của vấn đề này nên ngay sau khi có Kế hoạch số 116-KH-TU ngày 17-02-2020 của Ban Thường vụ thành ủy về hc tp Chuyên đnăm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi ủy chi bộ đã tạo điều kiện cho 100% cán bộ đảng viên trong đơn vị tham dự các lớp do Viện Kiểm sát tỉnh và Thành ủy tổ chức. Sau khi tiếp thu có 100% cá nhân cán bộ, đảng viên trong đơn vị viết Bản cam kết. Nhìn chung, bản cam kết đảng viên đều đảm bảo về nội dung và hình thức, tất cả đều cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ công tác để xây dựng các tiêu chí thực hiện, làm theo bằng những việc làm cụ thể với quyết tâm chính trị cao, sự tự giác, gương mẫu của người đảng viên.

Chi ủy chi bộ lựa chọn những vấn đề có liên quan tới các nội dung của chuyên đề gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương.

Song song đó Chi ủy chi bộ cũng đã xây dựng Kế hoạch số 17/KH-CB ngày 28-02-2020 về việc triển khai, học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2020 Chi ủy chi bộ lựa chọn vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên:“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” để chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện nhằm làm cho đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của Chuyên đề năm 2020; từ đó có chuyển biến rõ rệt về hành động, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và đề cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; xây dựng đội ngũ đảng viên công chức có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành.

Hàng tháng, chi bộ đánh giá kế hoạch thực hiện của tập thể gắn với bản đăng ký của cá nhân; tổ chức trao đổi, thảo luận, tập trung bàn biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong kế hoạch của tập thể. Đồng thời, chỉ định đảng viên, công chức và người lao động báo cáo kết quả thực hiện nội dung đăng ký của cá nhân trước tập thể. Qua đó, kịp thời biểu dương, đề nghị khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở những cá nhân thực hiện chưa tốt. Thông qua công tác đánh giá cán bộ công chức và tự phê bình, phê bình hàng năm, đảng viên, công chức và người lao động tự kiểm điểm trước tập thể cơ quan, chi bộ về những nội dung đăng ký phấn đấu làm theo gắn với tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và nhận xét, đánh giá công chức cuối năm.

Trong thực hiện chức năng nhiệm vụ và thực thi công vụ, toàn đơn vị chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ; dân chủ giữa Chi ủy, chính quyền, dân chủ trong tập thể lãnh đạo; thực hiện tốt dân chủ cơ sở giữa bộ phận trong đơn vị, giữa cấp trên với cấp dưới… mọi nhiệm vụ, công việc đều được bàn bạc, thảo luận, xin ý kiến, công khai theo quy định. Mỗi cán bộ, công chức luôn ý thức học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện tính chuyên cần, tinh thần trách nhiệm, nhất là trong quan hệ với các ngành bạn trong khối cũng như quần chúng nhân dân; thực hiện quy trình nghiệp vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đúng theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm việc thực thi pháp luật và phòng chống tội phạm có hiệu quả trên địa bàn thành phố; hăng hái thi đua lao động sáng tạo, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh loại bỏ sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tránh xa tệ nạn xã hội; trong quan hệ đồng nghiệp luôn giữ gìn tình thân ái, phối hợp hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, văn minh văn hoá, tập thể đoàn kết vững mạnh.

Thường xuyên rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; điều chuyển Kiểm sát viên có năng lực chuyên môn cho lĩnh vực công tác còn nhiều hạn chế, tồn tại; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trong đơn vị.

Chủ động chỉ đạo tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết hợp công tác tuyên truyền với việc nêu gương người tốt, việc tốt với đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả.

Qua thời gian thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; xây dựng tư tưởng tiến công, quyết tâm chính trị cao, tự rèn luyện phong cách, đạo đức, lối sống tích cực trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức từng bước được nâng lên cả về nhận thức, chuyên môn cũng như tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm đạt được thì việc lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy trong tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 từng lúc thiếu quyết liệt; việc cụ thể hóa thực hiện, làm theo của một vài cá nhân còn chậm, chưa sát tình hình thực tế, chưa đưa ra được những việc làm cụ thể sát với chức năng, nhiệm vụ của ngành; một số ít cá nhân chưa quan tâm thực hiện khắc phục những thiếu sót trong đạo đức lối sống; phong cách lề lối làm việc chậm đổi mới, thực hiện quy chế, giờ giấc chưa nghiêm nhưng chậm được chấn chỉnh kịp thời; từ đó sự chuyển biến về hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều, chưa toàn tâm, toàn ý với công việc, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Nguyên nhân của những hạn chế trên, trước hết là do vai trò lãnh đạo của một vài Chi ủy viên chưa quan tâm đúng mức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong chỉ đạo đôi lúc thiếu quyết liệt; sự tiêu biểu gương mẫu của cán bộ, đảng viên nâng lên chưa nhiều, chưa thật sự nghiêm túc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác...

Trên cơ sở quán triệt sự chỉ đạo của Thành ủy Rạch Giá về việc tiếp tục thực hiện tốt Chuyên đề năm 2020, Chi ủy chi bộ Viện Kiểm sát chỉ đạo toàn thể đảng viên trong Chi bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới như sau:

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề hàng năm, đặc biệt là Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn đơn vị tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân, tạo sự chuyển biến mới từ trong nhận thức và hành động xem đây là việc làm thường xuyên của Chi bộ và cá nhân cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác.

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định số 101-QĐi/TW và Quy định số 08- QĐi/TW, Quy định số 47-QĐi/TW về những điều đảng viên không được làm. Quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong thực hiện Chỉ thị; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng xây dựng tác phong công tác của cán bộ, công chức thật sự gần dân, tôn trọng, lắng nghe, đối thoại, hướng dẫn, giải thích với Nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, phát sinh; quan tâm, tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng, chính quyền.

Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của đơn vị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Chi ủy phối hợp với chính quyền để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phù hợp để thảo luận đề ra giải pháp thực hiện; nêu cao tinh thần trách nhiệm của Chi ủy và lãnh đạo chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém (nếu có), mang lại niềm tin trong Nhân dân.

Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng gắn với đạo đức nghề nghiệp, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; hàng tháng đưa những nội dung trong kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân để bàn giải pháp thực hiện đạt hiệu quả; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc học tập, nhất là làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với từng cá nhân. Đồng thời, chỉ đạo mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải tự rèn luyện và thực hiện chuẩn mực đạo đức, sống có lý tưởng, có bản lĩnh cách mạng, lập trường, quan điểm chính trị vững vàng; có tác phong sinh hoạt gương mẫu, lối sống trong sáng, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trách nhiệm với công việc; trung thực, tự trọng, giản dị, khiêm tốn; nêu cao tính kỷ luật, tôn trọng pháp luật, kỷ cương Nhà nước; dân chủ, đoàn kết; nêu cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với việc thực hiện cuộc vận động của Ngành về xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhất là kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

                                                                                               THẾ ANH
                                                                           VKSND thành phố Rạch Giá

 
Đăng vào lúc: 16:15 16/04/2021
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, ngày 12/4/2021, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá đã phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm đối với vụ án La Trung Thế, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự, Kiểm sát viên Nguyễn Thị Vĩnh Bình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

 
Đăng vào lúc: 13:57 31/03/2021
Vào chiều ngày 22/3/2021, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Rạch Giá tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Trần Thị Minh Thư, Chi ủy viên, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Rạch Giá; đồng chí Bùi Minh Ngọc, Phó Bí thư Thành đoàn Rạch Giá và toàn thể Đoàn viên Chi đoàn VKSND thành phố Rạch Giá.

 
Đăng vào lúc: 13:54 18/03/2021
Trong năm 2020, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Rạch Giá tuy có chiều hướng giảm về số lượng nhưng tính chất, mức độ vẫn còn diễn biến phức tạp. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch giá đã kiểm sát việc Cơ quan điều tra Công an cùng cấp khởi tố mới 264 vụ 416 bị can. Trong đó, tội phạm có liên quan đến hành vi đánh bạc vẫn còn xảy ra nhiều trên địa bàn thành phố với phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi, nguy hiểm hơn. Cụ thể, Cơ quan điều tra Công an cùng cấp đã khởi tố mới 17 vụ 113 bị can (trong đó 06 vụ 52 bị can tội Tổ chức đánh bạc và gá bạc, 11 vụ 61 bị can tội Đánh bạc).

 
Đăng vào lúc: 08:40 15/03/2021
Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021) và 1891 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; sáng ngày 08/3/2021, Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Rạch Giá đã tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” đến toàn thể nữ công chức, người lao động trong đơn vị. Đây là một hoạt động thiết thực, nhằm lan tỏa nét đẹp của tà áo dài tại nơi công tác, tôn vinh vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội./.

 
Đăng vào lúc: 15:49 04/03/2021
Vừa qua, thực hiện theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành đoàn Rạch Giá, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Rạch Giá, đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn VKSND thành phố Rạch Giá và ra mắt ban chấp hành lâm thời của Chi đoàn.

 
Đăng vào lúc: 08:25 01/03/2021
Vừa qua, Chi đoàn VKSND thành phố Rạch Giá và Chi đoàn Tòa án - Thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá đã phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Y tế, Phòng Tư pháp thành phố, Đoàn trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Hùng Sơn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường THPT Nguyễn Hùng Sơn trên địa bàn phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá.
 


 
Đăng vào lúc: 15:30 29/08/2014
“Không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong di chúc.

 
Đăng vào lúc: 14:35 16/09/2014
Kèm Hướng dẫn số 129-HD/BTGTW ngày 16/8/2014 của Ban Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu toàn văn.

 
Đăng vào lúc: 12:40 24/07/2014
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời dạy đối với cán bộ Kiểm sát là phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, lời dạy đó đã trở thành phương châm rèn luyện của mỗi cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân, trở thành 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát phải thực hiện trong suốt hơn 50 năm qua. Nhân tiến tới kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2014) chúng ta cùng ôn lại lời dạy đó của Người.

 
Đăng vào lúc: 15:41 20/09/2013
Quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chính sách của Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ đến bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trên từng mặt của công tác kiểm sát nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình cải cách tư pháp.

 
Đăng vào lúc: 10:37 08/10/2014
Là cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân, ai cũng thuộc lòng mười chữ vàng mà Bác Hồ đã dạy, đó là:" Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy này của Bác Hồ là kim chỉ nam, là mục đích mà người cán bộ Kiểm sát phải tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong suốt cuộc đời. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về 5 đức tính của cán bộ ngành Kiểm sát, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu n¬ước do ngành và địa ph¬ương phát động.

 
Đăng vào lúc: 09:50 05/11/2015
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Theo Công văn số 10-CV/ĐU ngày 26/10/2015 của Đảng uỷ VKSND tỉnh)

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873