Thứ Hai, 19/4/2021

Giải pháp nâng cao chất lượng yêu cầu bản kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm
Vào lúc: 13:54 08/04/2021   Mã TL: 7   Mã tin: 3695

Đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm (tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố) là một trong những quyền năng quan trọng của Viện Kiểm sát, thẩm quyền cơ bản này được giao cho Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Bản yêu cầu, kiểm tra xác minh thể hiện ý chí, quan điểm của Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, thể hiện năng lực, trình độ, bản lĩnh, nắm chắc hồ sơ vụ việc và bám sát tiến độ kiểm tra, xác minh của Kiểm sát viên trong việc yêu cầu thu thập chứng cứ, được lưu vào hồ sơ nguồn tin về tội phạm và hồ sơ kiểm sát. Bản yêu cầu kiểm tra, xác minh chất lượng sẽ góp phần cho kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đảm bảo tính có căn cứ và tính hợp pháp, không để xảy ra oan, sai cho các giai đoạn tố tụng sau, góp phần tích cực cho Điều tra viên kiểm tra, xác minh đúng trọng tâm, đẩy nhanh được tiến độ giải quyết vụ việc.

Yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm trong giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014, khoản 2 Điều 159 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 10, Điều 13 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (viết tắt là Thông tư liên tịch số 01/2017). Việc đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh của Kiểm sát viên được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 41 Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố (viết tắt là Quyết định số 111), đã quy định: “Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trường hợp thấy cần phải kiểm tra tính xác thực của nguồn tin về tội phạm; thu thập, củng cố chứng cứ, tài liệu, đồ vật để làm rõ những tình tiết liên quan đến những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự quy định tại Điều 85 và Điều 441 Bộ luật Tố tụng hình sự, Kiểm sát viên phải kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Yêu cầu kiểm tra xác minh có thể được thực hiện nhiều lần. Văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh phải được đưa vào hồ sơ vụ việc, lưu hồ sơ kiểm sát”…

Về giá trị pháp lý: theo quy định tại khoản 2 Điều 159 Bộ luật Tố tụng Hình sự như sau Khi cần thiết, đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm thực hiện”. Theo quy định thì Cơ quan điều tra, cơ quan điều tra ban đầu bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, do đây là văn bản tố tụng.

Qua công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát cũng như nghiên cứu thực hiện các chỉ tiêu thi đua, nhận thấy giá trị pháp lý của bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm còn một số bất cập, cách hiểu và thực hiện chưa thống nhất như sau:

1. Về chủ thể Kiểm sát viên thực hiện theo quy định quyền năng pháp lý

Căn cứ pháp lý đề ra bản yêu cầu kiểm tra, xác minh của Kiểm sát viên chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong Bộ luật Tố tụng Hình sự cũng như văn bản hướng dẫn Bộ luật này. Cụ thể khi chúng ta nghiên cứu Điều 42 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên lại không quy định “quyền đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh” của Kiểm sát viên. Điều luật chỉ quy định “quyền đề ra yêu cầu điều tra”, trong khi quyền “yêu cầu” là một trong những quyền năng pháp lý của Viện Kiểm sát, để thực hiện quyền này, chỉ trao cho Kiểm sát viên được quyền yêu cầu điều tra, còn trong giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm Kiểm sát viên thực hiện việc Kiểm sát. Đây là thiếu sót về mặt pháp luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên.

Hiện nay, Kiểm sát viên thực hiện quyền này chỉ được quy định cụ thể tại Điều 41 Quyết định số 111.

2. Về tính bắt buộc thực hiện

Bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm được ban hành từ khi nào? Theo quy định tại khoản 2 Điều 159 Bộ luật Tố tụng Hình sự thì khi cần thiết sẽ đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh.

Luật dùng từ “khi cần thiết”, thì không phải là mang tính bắt buộc đối với chủ thể thực hiện quyền yêu cầu, cụ thể là Kiểm sát viên. Sở dĩ luật quy định như vậy là có những vụ việc đơn giản, chứng cứ rõ ràng đủ thủ tục để xử lý kết thúc giải quyết nguồn tin về tội phạm nên không cần đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh. Ngược lại, đối với những vụ việc phức tạp, chứng cứ mâu thuẫn, nên cần phải đề ra một hoặc nhiều bản yêu cầu kiểm tra, xác minh để mang tính định hướng cho Điều tra viên ngay từ đầu củng cố, thu thập chứng cứ, đảm bảo cho việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc Kiểm sát viên đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm chúng ta phải nhận thức và hiểu rằng không phải đơn thuần chỉ là quyền năng pháp lý, quyền thì có nghĩa là làm hoặc không làm. Chúng ta phải nhận thức ở đây là nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên được phân công phải thực hiện. Nhiệm vụ, trách nhiệm là phải thực hiện theo quyền hạn được giao, để thể hiện có trách nhiệm với nhiệm vụ, với công việc được phân công của Kiểm sát viên, suy cho cùng kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng thì đó cũng là kết quả thực hiện cần đạt được. Đặt vấn đề ngược lại, nếu kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm không đúng thì thuộc về trách nhiệm của Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên trực tiếp được phân công nhiệm vụ. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, các chỉ tiêu nghiệp vụ trong đó có chỉ tiêu ban hành yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm phải đạt 100%, tức là bắt buộc phải thực hiện ban hành yêu cầu trong mọi trường hợp, không còn mang tính chất bắt buộc tương đối.

3. Về giá trị pháp lý của bản yêu cầu kiểm tra, xác minh

Theo quy định thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của Viện Kiểm sát khi giải quyết nguồn tin về tội phạm, do đây là văn bản tố tụng, bên cạnh đó, trước khi kết thúc giải quyết nguồn tin về tội phạm thì đó là căn cứ để Kiểm sát viên và Điều tra viên lập biên bản đánh giá chứng cứ trước khi ra Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm (theo Mẫu số 13/VKSTC Ban hành kèm theo Quyết định số 111). Theo quy định tại Điều 162 Bộ luật Tố tụng Hình sự chưa ghi nhận việc Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu kiểm tra, xác minh của Viện Kiểm sát trong giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đến khi Thông tư liên tịch số 01/2017 ra đời hướng dẫn thực hiện nội dung trên thì mới ghi nhận việc bắt buộc Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu, quyết định của Viện Kiểm sát trong giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Nếu cơ quan đang thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không nhất trí với yêu cầu của Viện kiểm sát thì vẫn phải thực hiện nhưng có quyền kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.

Tuy nhiên, về mặt pháp lý phát sinh bất cập đối với việc thực hiện theo yêu cầu của Viện Kiểm sát đầy đủ hoặc không đầy đủ thì được ghi nhận như thế nào? Đối với yêu cầu điều tra còn có thể được xem xét ghi nhận trong bản kết luận điều tra những nội dung nào thực hiện được, những nội dung nào chưa thực hiện được. Đối với giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm thì ghi nhận như thế nào đối với bản yêu cầu của Viện Kiểm sát? Thực tế Kiểm sát viên chỉ có thể ghi nhận thông qua kết quả cuối cùng giải quyết nguồn tin về tội phạm, có đảm bảo tính có căn cứ và tính hợp pháp chưa, sau khi trao đổi nếu thống nhất thì Kiểm sát viên và Điều tra viên sẽ lập biên bản đánh giá chứng cứ. Đối với những nội dung chưa chấp hành đầy đủ, nhưng đủ căn cứ để ra Quyết định giải quyết (có vi phạm nhưng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên) thì Kiểm sát viên cập nhật vào nhật kí kiểm sát, để theo dõi vi phạm trong hoạt động tư pháp, tập hợp kiến nghị trong việc chấp hành yêu cầu của Viện Kiểm sát. Nếu không chấp hành đầy đủ thì Kiểm sát viên có thể báo cáo lãnh đạo để đề ra yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ để làm căn cứ ra Quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm.

4. Về hình thức bản yêu cầu kiểm tra, xác minh

Được thực hiện theo Mẫu số 04/HS Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Quyết định về việc Ban hành Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.

* Một số đề xuất, kiến nghị nâng cao chất lượng Bản yêu cầu kiểm tra, xác minh

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của Bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm cần phải thực hiện các bước như sau:

- Đề xuất về mặt pháp lý:

+ Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Tố tụng Hình sự bổ sung thêm cụm từ: “Đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm” ngay sau cuối điểm a khoản 1 Điều này. 

+ Điều 162 Bộ luật Tố tụng Hình sự bổ sung thêm nội dung: “Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố”.

+ Sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về việc Cơ quan điều tra khi kết thúc giải quyết nguồn tin về tội phạm phải xây dựng báo cáo ghi rõ nội dung đã thực hiện được hoặc chưa được theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, nêu rõ lý do và phải đưa vào hồ sơ vụ việc, để làm cơ sở cho Kiểm sát viên và Điều tra viên thực hiện.

- Về mặt thực tiễn:

+ Ngành cấp trên tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tọa đàm về trách nhiệm, kỹ năng, trình độ, trình tự của các bước ban hành bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

+ Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc ban hành bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, nhất là những vụ việc thường xuyên xảy ra, phức tạp, thường mắc phải thiếu sót, sai lầm trong nhận thức và áp dụng pháp luật cho những giai đoạn tố tụng sau này khi kết thúc việc giải quyết. Kết hợp với nêu gương điển hình thực hiện tốt, cách làm hay để thực hiện rộng rãi, tất cả vì chức năng, nhiệm vụ chung của ngành.

- Giải pháp:

+ Đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt cho Kiểm sát viên, cán bộ nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên đối với Bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

+ Kiểm sát viên phải nâng cao hơn nữa vai trò, tinh thần và trách nhiệm của mình trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm như: nghiên cứu kĩ, nắm chắc hồ sơ nhất là chứng cứ để giải quyết để kịp thời phát hiện thiếu sót, phải nghiên cứu và bám sát kế hoạch kiểm tra, xác minh của Điều tra viên, nắm chắc tiến độ giải quyết, yêu cầu chuyển giao tài liệu, chứng cứ để kiểm sát, xác nhận bút lục, thường xuyên báo cáo tiến độ cho Lãnh đạo Viện Kiểm sát để có định hướng chỉ đạo ngay từ đầu (chú ý thực hiện nghiêm và đúng mẫu báo cáo trước khi ra Quyết định số 13/VKSTC Ban hành kèm theo Quyết định số 111).

+ Ban hành bản yêu cầu kiểm tra, xác minh đảm bảo về hình thức và nội dung, cụ thể như sau: phải ban hành đúng mẫu số 04/HS Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Quyết định về việc Ban hành Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố; về nội dung trước khi ban hành phải nghiên cứu nội dung kế hoạch kiểm tra, xác minh của Điều tra viên, để yêu cầu những nội dung còn chưa rõ, chưa đầy đủ, còn mâu thuẫn, nhất là tội danh để xử lí phải căn cứ vào 04 yếu tố cầu thành tội phạm. Song song đó, chú ý yêu cầu thực hiện việc giải thích quyền và nghĩa vụ của người tố giác, bị tố giác và những người tham gia tố tụng khác và phải được ghi vào biên bản. Ngay trong giai đoạn này, phải yêu cầu thực hiện nghiêm việc ghi đầy đủ thông tin vào biên bản, tư cách tham gia tố tụng, thu thập giấy tờ về nhân thân – hộ tịch, Điều luật giải thích quyền và nghĩa vụ, gạch chéo phần biên bản còn trống; chú ý trường hợp người tham gia tố tụng có thuộc khuyết tật về nghe, nói, nhận thức, dân tộc thiểu số, dân tộc ít người, có biết chữ hay không để kịp thời yêu cầu cử người bảo vệ, người phiên dịch, người chứng kiến và cuối cùng là yêu cầu Khi kết thúc việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, tiến hành thông báo kết quả giải quyết, lập biên bản và chuyển giao cho Viện Kiểm sát theo quy định” đây là căn cứ qua trọng để kiểm sát việc thực hiện đúng quy định thủ tục cấp, tống đạt, chuyển giao văn bản tố tụng hay không, để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, tố cáo về sau đối với kết quả giải quyết. Lưu ý, trước khi ban hành Kiểm sát viên phải xây dựng bản dự thảo để trình lãnh đạo xem xét, cho ý kiến chỉ đạo, sau đó tiếp thu, rồi chỉnh sửa và ban hành bản chính thức, đây còn được xem là biện pháp để lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp với Lãnh đạo Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong thực hiện yêu cầu kiểm tra, xác minh.

+ Tăng cường công tác phối hợp giữa Kiểm sát viên và Điều tra viên trong việc thực hiện bản yêu cầu kiểm tra, xác minh: mục đích cần cuối cùng là giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng pháp luật, góp phần xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và thực hiện theo bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nói riêng.

+ Tăng cường tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kĩ năng, trình độ, trình tự của các bước ban hành bản yêu cầu kiểm tra, xác minh.

+ Cán bộ, Kiểm sát viên thường xuyên trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm để tự đào tạo qua thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả.

 

H. Nghị

(VKSND thành phố Phú Quốc)

 

 
Đăng vào lúc: 08:17 14/04/2021
Những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, một số người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Campuchia, trong đó có người nước ngoài, mong muốn nhập cảnh vào Việt Nam nhưng lại không muốn bị đưa vào khu cách ly tập trung nên tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam trái phép tại các địa bàn giáp biên giới đường bộ và đường biển (tuyến biên giới Tây nam, Việt Nam - Campuchia) như: thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là điều kiện thuận lợi để cho các đối tượng ở trong và ngoài nước chuyên môi giới để trục lợi, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép hoạt động mạnh hơn.

 
Đăng vào lúc: 08:07 14/04/2021
Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-VKS và Kế hoạch số 109/KH-VKS ngày 24/3/2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Hải về trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (gọi tắt là nguồn tin về tội phạm). Sáng ngày 09/4/2021, Đoàn Kiểm sát do đồng chí Phạm Đình Chiến - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kiên Hải.

 
Đăng vào lúc: 13:54 08/04/2021
Đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm (tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố) là một trong những quyền năng quan trọng của Viện Kiểm sát, thẩm quyền cơ bản này được giao cho Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Bản yêu cầu, kiểm tra xác minh thể hiện ý chí, quan điểm của Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, thể hiện năng lực, trình độ, bản lĩnh, nắm chắc hồ sơ vụ việc và bám sát tiến độ kiểm tra, xác minh của Kiểm sát viên trong việc yêu cầu thu thập chứng cứ, được lưu vào hồ sơ nguồn tin về tội phạm và hồ sơ kiểm sát...

 
Đăng vào lúc: 08:09 07/04/2021
Ngày 01/4/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp. Chủ trì buổi lễ ông Nguyễn Ngọc Phúc- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng tỉnh; dự lễ còn có các Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị VKSND tỉnh, Lãnh đạo VKSND cấp huyện và các Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp được nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên.

 
Đăng vào lúc: 14:36 31/03/2021
Vừa Chi đoàn Liên ngành huyện Kiên Lương đã phân công đoàn viên tham gia hưởng ứng hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, hướng dẫn thủ tục hồ sơ và cấp thẻ căn cước công dân cho người dân trên địa bàn huyện.

 
Đăng vào lúc: 13:54 18/03/2021
Trong năm 2020, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Rạch Giá tuy có chiều hướng giảm về số lượng nhưng tính chất, mức độ vẫn còn diễn biến phức tạp. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch giá đã kiểm sát việc Cơ quan điều tra Công an cùng cấp khởi tố mới 264 vụ 416 bị can. Trong đó, tội phạm có liên quan đến hành vi đánh bạc vẫn còn xảy ra nhiều trên địa bàn thành phố với phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi, nguy hiểm hơn. Cụ thể, Cơ quan điều tra Công an cùng cấp đã khởi tố mới 17 vụ 113 bị can (trong đó 06 vụ 52 bị can tội Tổ chức đánh bạc và gá bạc, 11 vụ 61 bị can tội Đánh bạc).
 


 
Đăng vào lúc: 10:20 01/08/2014
Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

 
Đăng vào lúc: 10:33 05/08/2014
Ngày 30/7/2014, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đã có buổi làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Kênh 7 Tổng cục VIII Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhằm nắm tình hình trong công tác giam giữ, quản lý giam giữ và thi hành án hình sự.

 
Đăng vào lúc: 13:55 05/08/2014
Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Đỗ Văn Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn (đứng) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 
Đăng vào lúc: 10:10 06/08/2014
Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012, đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là bước chuyển biến phù hợp với quá trình đổi mới, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp đến năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 09:13 12/08/2014
Thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp đều được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Biên chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của đơn vị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 
Đăng vào lúc: 15:25 25/09/2013
Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873