Thứ Năm, 28/10/2021
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Quán triệt thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết – Đổi mới” của ngành Kiểm sát nhân dân
Vào lúc: 12:36 25/07/2021   Mã TL: 7   Mã tin: 3823

Ngành Kiểm sát nhân dân (KSND), trong những năm qua, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản mà Đảng và Quốc hội đã giao. Thành tích và kết quả đó đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đạt được kết quả đó là do toàn Ngành đã không ngừng đổi mới tư duy, lề lối và phương pháp làm việc, đặc biệt là thực hiện một trong những phương châm công tác của ngành KSND đó là “Đoàn kết - đổi mới”.

“Đoàn kết”, theo từ điển tiếng Việt, là kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung. Trước hết phải khẳng định rằng, “Đoàn kết” là một giá trị tinh thần to lớn, một truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt mấy nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đoàn kết cũng là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công, như Bác Hồ đã từng đúc kết“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Thấy được tầm quan trọng của sự đoàn kết trong công tác xây dựng ngành, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao xem đây là phương châm hàng đầu mà mỗi công chức và người lao động ngành KSND phải quán triệt chấp hành tốt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu đầu tiên của sự đoàn kết đó chính là mỗi người cần phải có mục đích chung giống nhau và phấn đấu vì mục đích chung đó. Trong thực hiện công tác Kiểm sát, muốn có được sự đoàn kết, trước hết mỗi công chức và người lao động phải nhận thức đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, mặc dù ở nhiều cương vị khác nhau, nhưng mục đích chung của người công chức và người lao động công tác trong ngành Kiểm sát chính là cùng nhau thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Do đó, đoàn kết không ngoại trừ bất kỳ tập thể nào, cá nhân nào, đoàn kết của từng cá nhân sẽ tạo nên đoàn kết của tập thể; đoàn kết của tập thể từng đơn vị sẽ tạo nên đoàn kết trong toàn ngành. Những trường hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao không vì mục đích chung, có biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, được xem là chưa thật sự đoàn kết, và đây là những trường hợp phải tự nhìn nhận, soi rọi bản thân để sớm khắc phục kịp thời.Như vậy, vấn đề cốt lõi của phương châm “Đoàn kết” mà Viện trưởng VKSND tối cao muốn gửi gắm, yêu cầu đến công chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện đó là: mỗi người phải ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm đã được ngành xác định trong từng thời điểm cụ thể và phải cùng hướng đến mục đích chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Kiểm sát.

 

Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang (giữa) trao cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho 4 tập thể thuộc VKSND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2021 của VKSND tỉnh Kiên Giang

Muốn thực hiện tốt yêu cầu này, đòi hỏi công chức và người lao động ngành Kiểm sát phải luôn trao dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, tự cao, tự đại; phải nhận thức được đoàn kết khác với bè phái - lợi ích nhóm; phải luôn có tinh thần yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp, đồng chí trong tất cả các lĩnh vực công tác, đời sống. Trong công tác Kiểm sát phải tăng cường, đề cao vai trò các hoạt động phối hợp, không chỉ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, nội bộ ngành mà còn mở rộng ra cả những đơn vị có liên quan đến công tác Kiểm sát (Cơ quan điều tra, Tòa án, Thi hành án...) để phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị, vì lợi ích chung. Ở mỗi vị trí, cương vị khác nhau cần thực hiện phương châm, hành động “Đoàn kết” khác nhau, trong đó đề cao vai trò của người đứng đầu tại mỗi đơn vị và người đứng đầu Viện Kiểm sát các cấp. Đây là tư tưởng chỉ đạo thống nhất và xuyên suốt của Viện trưởng VKSND tối cao trong tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng khối đoàn kết trong ngành.

Yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao trước hết là sự đoàn kết, nhưng đoàn kết phải kèm với “Đổi mới”. Đổi mới là sự mở đầu cho một giải pháp nào đó khác với các giải pháp đã triển khai, là việc áp dụng những ý tưởng mới vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt được kết quả cao hơn. Đoàn kết và đổi mới là hai vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu như đoàn kết là việc thể hiện ở cái chung, thông qua việc đề cao vai trò của tập thể thì ngược lại, đổi mới chính là việc đề cao cái riêng, cái sáng tạo của tập thể đó, cá nhân đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Do đó, muốn nâng cao được chất lượng các mặt công tác Kiểm sát, theo kịp với yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới thì đòi hỏi mỗi đơn vị, mỗi cá nhân phải biết đổi mới. Yêu cầu đổi mới ở đây chính là đổi mới trong tư duy, trong phương pháp thực hiện công tác Kiểm sát (trong một số mặt công tác cần phải đổi mới cả nội dung), tác phong, lề lối làm việc; đổi mới phải bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của ngành, đúng chủ chương, đường lối lãnh đạo của Đảng đối với công tác Kiểm sát; phù hợp với yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở từng địa phương, trong từng thời điểm cụ thể. Đây là yêu cầu cốt lõi trong thực hiện phương châm “Đổi mới” của Viện trưởng VKSND tối cao đã đặt ra.

Thực hiện phương châm đổi mới này, ngay trong Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác Kiểm sát năm 2019, năm 2020 đã định hướng một số mặt công tác cần phải đổi mới, điển hình như: công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng; sắp xếp bộ máy...nhằm phục vụ cho việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trên cơ sở những định hướng chung này, phụ thuộc vào tình hình thực tế tại mỗi đơn vị mà tập trung đổi mới ở từng lĩnh vực công tác, trong đó cần tập trung đổi mới quyết liệt các mặt công tác theo định hướng của ngành như: đổi mới công tác sắp xếp, đánh giá, xếp loại công chức để nhằm đánh giá đúng thực chất năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên phục vụ tốt cho việc phân công vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm; tập trung đổi mới hình thức, nội dung công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao hiệu quả của việc khích lệ, động viên công chức và người lao động trong các mặt công tác, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và có định hướng phát triển đối với những cá nhân có trình độ, năng lực, có tâm huyết với ngành.

 Để việc đổi mới mang hiệu quả, đòi hỏi người đứng đầu, công chức, người lao động ngành Kiểm sát phải thực sự quyết tâm, có sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trong đó vai trò của người đứng đầu là hoạch định ra đường lối, các mặt công tác cần phải đổi mới, đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành; còn vai trò của công chức thực hiện công tác tham mưu chính là tìm ra cách thức mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đổi mới lề lối, phương pháp làm việc để đạt được hiệu quả cao nhất. Do đó, muốn thực hiện tốt phương châm “Đổi mới”, công chức ngành Kiểm sát cần phải nhận định và dự báo tình hình một cách chính xác; có tư duy khắc phục được mọi sự trì trệ trong tác phong, lề lối làm việc của mình; đổi mới trên cơ sở khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tư duy cũ, cách làm cũ, đổi mới ngay từ những việc làm nhỏ; các nội dung đổi mới phải cụ thể, khoa học, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và hiệu quả mang lại phải cao hơn so với thực trạng ban đầu.

 

VKSND tỉnh Kiên Giang triển khai mô hình “Tổ quản lí các loại án, các vụ việc”
thực hiện mô hình “Kiểm sát điện tử”.

Thực tiễn kết quả công tác của ngành đạt được trong thời gian qua cho thấy thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới” có vai trò quan trọng, quyết định nâng cao toàn diện chất lượng các mặt công tác của ngành, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng. Công tác cán bộ có sự đổi mới lớn trong việc đánh giá, phân loại trên cơ sở thành tích, có định lượng cụ thể; bộ máy Viện Kiểm sát tối cao, VKSND cấp tỉnh có sự sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn đầu mối, bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; công tác thi đua bảo đảm sự gắn kết chặt với công tác đánh giá công chức; khen thưởng thực chất, công bằng, hiệu quả, chú trọng khen thưởng đột xuất nhiều hơn, qua đó thực sự tạo động lực phấn đấu cho công chức trong Ngành. Chính vì lẽ đó, mà việc “Đoàn kết, đổi mới” cần phải được các cấp VKSND tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nhằm thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay./.

Huỳnh Đạm

 
Đăng vào lúc: 11:12 26/10/2021
Thực hiện theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021. Vừa qua Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện U Minh Thượng tiến hành trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện theo Quyết định số 513/QĐ-VKS ngày 21/9/2021 và Kế hoạch số 515/KH-VKS ngày 22/9/2021 của VKSND huyện.

 
Đăng vào lúc: 15:48 14/10/2021
Ngày 14/10/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương phối hợp với Tòa án cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Phùng Văn Bá và Lê Văn Thanh về tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự. Việc đưa vụ án ra xét xử công khai theo thủ tục rút gọn đã được 3 ngành: Viện Kiểm sát, Công an và Toà án bàn bạc, xem xét một cách kỹ lưỡng, khẩn trương và đảm bảo tốt nhất các yêu cầu về mặt tố tụng.

 
Đăng vào lúc: 09:03 08/10/2021
U Minh Thượng là một huyện của tỉnh Kiên Giang, được thành lập từ ngày 10/5/2007 theo Nghị định 58/2007/NĐ-CP của Chính phủ, cách trung tâm Thành phố Rạch Gía tỉnh Kiên Giang 70km. Toàn huyện có 06 đơn vị hành chính cấp xã gồm: An Minh Bắc, Hòa Chánh, Minh Thuận, Thạnh Yên, Thạnh Yên A và Vĩnh Hòa. Tổng diện tích tự nhiên của huyện 432.70km2; dân số gần 70.000 người. Tiềm năng thế mạnh chính của huyện chủ yếu là Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Công nghiệp dịch vụ thương mại chưa phát triển. Huyện U Minh Thượng có những địa điểm không những mang giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu như: ...

 
Đăng vào lúc: 15:34 15/09/2021
Để kịp thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 15/9/2021, Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp mở phiên tòa xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 29/8/2021 tại Chốt Kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số 5, khu vực cầu Cò Tuất thuộc ấp Thạnh An I, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang theo thủ tục rút gọn.

 
Đăng vào lúc: 11:56 07/09/2021
Để xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện An Minh nói riêng, nhằm góp phần lập lại trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Đăng vào lúc: 11:31 05/09/2021
Ngày 30/8/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 271-CV/BTG về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” theo tinh thần Văn bản số 2138/BTL-CT, ngày 26/8/2021 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị hai cấp Kiểm sát tỉnh quán triệt, triển khai đến công chức và người lao động tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”; Khai thác các nội dung trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh về cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” để công chức và người lao động biết được thể lệ, hình thức tham gia cuộc thi.
 


 
Đăng vào lúc: 10:20 01/08/2014
Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

 
Đăng vào lúc: 10:33 05/08/2014
Ngày 30/7/2014, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đã có buổi làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Kênh 7 Tổng cục VIII Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhằm nắm tình hình trong công tác giam giữ, quản lý giam giữ và thi hành án hình sự.

 
Đăng vào lúc: 13:55 05/08/2014
Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Đỗ Văn Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn (đứng) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 
Đăng vào lúc: 10:10 06/08/2014
Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012, đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là bước chuyển biến phù hợp với quá trình đổi mới, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp đến năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 09:13 12/08/2014
Thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp đều được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Biên chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của đơn vị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 
Đăng vào lúc: 15:25 25/09/2013
Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873