Thứ Sáu, 29/10/2021
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Những suy nghĩ và đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh
Vào lúc: 12:43 25/07/2021   Mã TL: 7   Mã tin: 3824

Qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, gắn với yêu cầu cách mạng của từng giai đoạn, ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) đã bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng phát triển lớn mạnh và đạt được những thành tựu nổi bật. Cơ cấu tổ chức bộ máy ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng hoàn thiện, phát triển, không ngừng nâng cao về chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất; đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng pháp luật; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế,…Vì vậy, vai trò, vị thế ngành Kiểm sát Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Những kết quả đạt được trong 60 năm thành lập và phát triển của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) đã khẳng định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặt biệt là trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, để xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh, đòi hỏi VKSND các cấp phải tự nhìn nhận, đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình, mạnh dạn, thành thật chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong từng mặt công tác để từ đó có giải pháp khắc phục. Thực tiễn công tác Kiểm sát thời gian qua cho thấy còn bộc lộ một số hạn chế lớn làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác Kiểm sát; vai trò, vị thế của ngành chưa được nhìn nhận đúng mức: công tác thực hành quyền công tố còn để xảy ra các trường hợp truy tố oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có lúc còn xem nhẹ, chưa đạt chất lượng, nhiều vi phạm của cơ quan Tư pháp chưa được phát hiện hoặc có phát hiện nhưng không kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục hoặc có kháng nghị, kiến nghị nhưng các cơ quan hữu quan không nghiêm túc chấp hành, chưa có biện pháp đôn đốc hữu hiệu, dẫn đến nhiều vi phạm tương tự ngày càng phổ biến trong các hoạt động tư pháp tiếp tục kéo dài. Những mặt hạn chế đó bắt nguồn chủ yếu từ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số Kiểm sát viên và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành còn hạn chế, không theo kịp yêu cầu công tác trong tình hình mới. Để khắc phục những hạn chế trên, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh, VKSND các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất,  xác định đúng, nhận thức đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác Kiểm sát đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Có xác định đúng tính chất, tầm quan trọng của công tác Kiểm sát thì toàn ngành mới thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, triển khai đầy đủ các giải pháp nâng cao trách nhiệm, vai trò của mình trong các mặt công tác. Theo đó, VKSND các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và hoạt động để xây dựng một nền công tố mạnh; đầu tư nghiên cứu lý luận để làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản, xác định rõ bản chất, đối tượng, phạm vi, nội dung chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, cũng như mối quan hệ giữa hai chức năng đó. Trên cơ sở này, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền thể chế hóa thành các quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý nâng cao chất lượng hoạt động của Viện Kiểm sát theo yêu cầu cải cách tư pháp.

 

VKSND tỉnh Kiên Giang triển khai, quán triệt nội dung mới của Luật tổ chức VKSND năm 2014
(Ảnh Trang tin điện tử VKSND tỉnh Kiên Giang)

Song với việc nhận thức, xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành, VKSND các cấp cần nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, lấy đó làm cơ sở để xây dựng phương hướng, mục tiêu hành độngtrong từng thời điểm cụ thể; phải kết hợp giữa nguyên tắc Đảng lãnh đạo với nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành; phát huy tính năng động, sáng tạo, làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tham mưu cho Cấp ủy thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo một cách cơ bản, toàn diện về công tác Tư pháp ở địa phương. Đặc biệt, là phải khắc phục việc xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đối với từng vụ việc, đưa cấp ủy làm thay chức năng của Viện Kiểm sát cấp trên.

Thứ hai, nâng cao vai trò chủ động và trách nhiệm của Viện trưởng VKSND các cấp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND các cấp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đổi mới hơn nữa công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ngành KSND là cơ quan nhà nước được tổ chức theo hệ thống dọc và thực hiện nguyên tắc thủ trưởng chế, vai trò của đồng chí Viện trưởng và các đồng chí thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND các cấp có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Nếu lãnh đạo có tâm huyết với ngành, có tầm nhìn phát triển và có phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành đúng sẽ đưa chất lượng, hiệu quả công tác Kiểm sát ngày càng được nâng lên, vị thế ngành KSND ngày càng lớn mạnh và ngược lại. Do đó, các đồng chí đứng đầu VKSND các cấp phải gương mẫu, thực sự là tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong khâu công tác bố trí, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm công chức cần phải công bằng, khách quan, chú trọng cân nhắc phát triển người có năng lực chuyên môn cao, có tố chất lãnh đạo giỏi, có tâm huyết với ngành để gánh vác trọng trách phát triển ngành Kiểm sát ngày càng lớn mạnh.

VKSND các cấp cần đổi mới hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường phát động, tổ chức thực hiện các đợt thi đua theo chuyên đề, nhất là ở các khâu công tác còn yếu kém để động viên, khích lệ tinh thần công tác và nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Đặc biệt, cần chấn chỉnh ngay những hạn chế trong công tác thi đua như: bình xét thi đua, khen thưởng theo xu hướng cào bằng, chạy theo thành tích, đề nghị khen thưởng không không đúng thực chất hiệu quả công tác. Qua công tác thi đua cần tăng cường phát hiện những nhân tố điển hình để bồi dưỡng, phát triển, nhân rộng trong toàn ngành.

VKSND các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ, nhất là đối với các đơn vị còn yếu kém, đặc biệt là cần phải xử lý nghiêm đối với các trường hợp để xảy ra vi phạm, thiếu sót phổ biến, kéo dài trong công tác. Công tác thanh tra, kiểm tra cần phải đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bản kết luận thanh tra, kiểm tra đối với từng vụ việc. Qua công tác thanh tra, kiểm tra phải chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của đơn vị, cá nhân được thanh tra, kiểm tra, đồng thời đề ra những giải pháp, yêu cầu cụ thể để khắc phục vi phạm.

Thứ ba,tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của VKSND; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.Để thực hiện tốt giải pháp này, VKSND các cấpcần tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, tham khảo các mô hình tổ chức và hoạt động có hiệu quả của các tổ chức Công tố và VKSND các nước trên thế giới phù hợp với tình hình, thực tế tại nước ta để chủ động kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về chức năng nhiệm vụ của VKSND, đặc biệt là về thẩm quyền của VKSND trong thực hiện từng chức năng, nhiệm vụ cụ thể được quy định trong các đạo luật về tư pháp[1]. Trong thời gian tới VKSND tối cao cần trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng các cơ chế bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, trong đó chú trọng các cơ chế ràng buộc trách nhiệm của các chủ thể tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát, vì đây là công cụ hữu hiệu để ngành Kiểm sát thực hiện được tốt chức năng của mình. Đồng thời, VKSND các cấp cần tăng cường lựa chọn, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác Kiểm sát để các đơn vị trong toàn ngành học tập, vận dụng.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp quy định tại Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và các đạo luật về tư pháp, nhất là quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị. Thực hiện hết trách nhiệm của Viện Kiểm sát theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết kiến nghị, kháng nghị nếu phát hiện vi phạm, khắc phục tình trạng nể nang, bỏ qua vi phạm, dung túng cái sai, bao che khuyết điểm hạn chế giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Đồng thời, qua công tác Kiểm sát, phát hiện được những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm, làm rõ trách nhiệm của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay sự lạc hậu của pháp luật để chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục hữu hiệu. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường tham mưu với cấp ủy về công tác Tư pháp tại địa phương.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện có chọn lọc các giải pháp phòng, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao vai trò trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự, dân sự, các hoạt động kiểm sát tư pháp khác.[2]

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát quân sự trung ương. Làm tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa VKSND các cấp, đặc biệt là Kiểm sát viên trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc phát hiện, tin báo, tố giác tội phạm, đảm bảo mọi dấu hiệu tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp đều phải được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Nâng cao được chất lượng hiệu quả công tác này không chỉ giúp ngành Tư pháp trong sạch vững mạnh mà còn nâng cao được ví thế, vai trò của VKSND trong hệ thống cơ quan tư pháp, trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh, trung thành với sự nghiệp của Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật, có trách nhiệm, bản lĩnh, tâm huyết và lương tâm nghề nghiệp.

VKSND các cấp cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới, kiện toàn, tinh gọn hơn nữa tổ chức bộ máy, giảm đầu mối các đơn vị thực hiện nhiệm vụ có tính chất tương đồng, bảo đảm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc; đánh giá và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.  Đặc biệt là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức; bố trí vị trí việc làm theo năng lực, sở trường của công chức, theo hướng chuyên sâu từng khâu công tác. Người đứng đầu VKSND các cấp thực hiện hợp lý, phát huy hiệu quả trong việc luân chuyển, điều động, bố trí vị trí việc làm chocông chức, điều chuyển công chức giữa các khâu công tác có lộ trình để đảm bảo tính chuyên sâu, tạo điều kiện cho công chức an tâm, cống hiến hết mìnhtrong các mặt công tác. VKSND tối cao sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm, gắn với triển khai thực hiện thang lương, bảng lươngriêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất đặc thù của ngành Kiểm sát nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năng lực, trình độ, trách nhiệm, bản lĩnh của cán bộ, Kiểm sát viên chính là hình ảnh của ngành Kiểm sát nhân dân trước Đảng, trước nhân dân, do đó cần phải xây dựng, phát triển cán bộ về nhiều mặt.Để xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh VKSND tối cao cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu đối với từng khâu công tác, từng hoạt động nghiệp vụ cụ thể, chú trọng tính thực tiễn, thực hành, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về lý luận, thực tiễn; đánh giá thực chất kết quả học tập, giảng dạy để đổi mới phương pháp đào tạo, tập huấn. Đồng thời,cần khắc phục tình trạng đưa công chức đi đào tạo trình độ sau đại học tràn lan,cho có bằng cấp, bồi dưỡng nghiệp vụcho đủ chỉ tiêu không gắn với yêu cầu thực tiễn công tác, thay vào đó là tăng cường giáo dục, động viên tinh thần tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ Kiểm sát viên bằng nhiều phương thức thích hợp, tại chỗ như qua các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học, hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm, hội nghị điển hình...; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ với việc giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới tác phong, lề lối làm việccho đội ngũ công chức và người lao động.

Lễ ký kết phối hợp giữa trường ĐTBDNVKS tại Thành phố Hồ Chí Minh và VKSND tỉnh Kiên Giang
về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức (Ảnh Hoàng Anh)

VKSND tối cao xây dựng, hoàn thiện các quy trình, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực; tăng cường tổng kết thực tiễn, ban hành nhiềutài liệu hỏi – đáp về nghiệp vụ;xây dựng nhiều chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu để triển khai, vận dụng trong toàn ngành.Nghiên cứu, triển khai hệ thống kênh thông tin giải đáp nghiệp vụ hàng tháng hoặc hàng quý giữa VKSND tối cao với VKSND địa phương thông qua hình thức “Tạp san trao đổi kinh nghiệm”. Lãnh đạo VKSND các cấptiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viênVững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tiếp tục thực hiện tốt phương châm công tác“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; tăng cường giáo dục công chức và người lao động nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả. Ngành Kiểm sát và công chức ngành Kiểm sát phải là tấm gương trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm, bản lĩnh và lương tâm nghề nghiệp,kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật để thực sự trở thành chỗ dựa của công lý, là niềm tin của nhân dân.

Thứ năm, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Viện Kiểm các cấp với các cơ quan Tư pháp cùng cấp và cơ quan hữu quan.

VKSND tối cao cần chủ động phối hợp với các ngành Tư pháp Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật mới về tư pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành các đạo luật mới này. VKSND các cấp cầntăng cường xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành với cơ quan tư pháp cùng cấp nhằm đưa công tác phối hợp đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành. Đặc biệt, chủ động phối hợp xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện yêu cầu, kiến nghị của Viện Kiểm sát đối với các cơ quan tư pháp, tiến tới kiến nghị các ngành Tư pháp Trung ương xây dựng cơ chế xử lý trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong việc không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ yêu cầu, kiến nghị của Viện Kiểm sát.

Thứ sáu, tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện làm việc cho VKSND các cấp.

Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra phải tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là các trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng các phần mềm ứng dụng trên tất cả các mặt công tác; trang bị đầy đủ máy tính xách tay cho Kiểm sát viên để phục vụ tốt cho hoạt động nghiên cứu, xét xử; đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới trụ sở VKSND các cấp đã xuống cấp theo hướng hiện đại, khoa học, có bố trí nhà công vụ cho công chức và người lao động có gia đình ở xa cơ quan tá túc để giảm bớt phần nào gánh nặng về thu nhập, tạo điều kiện cho công chức yên tâm công tác. Đặc biệt là phải có chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ công chức và người lao động ngành Kiểm sát; xây dựng bảng lương, bậc lương riêng theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 theo tinh thần Nghị quyết của Đảng về cải cách tiền lương, đảm bảo phù hợp với tính chất công việc, trách nhiệm nghề nghiệp nặng nề của ngành, bảo đảm cho công chức và người lao động có đủ thu nhập để nuôi sống bản thân, gia đình, từ đó tạo được tinh thần hăng hái, chuyên tâm vào phục vụ cho công tác[3].

Thứ bảy, chú trọng và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân. VKSND các cấp cần nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là truyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị nước ta[4].

Nâng cao chất lượng hoạt động của các trang thông tin điện tử VKSND các cấp, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, đặc biệt là các bài viết, nghiên cứu khoa học về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, các tin, bài phản ánh hoạt động, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND. VKSND các cấp cần tăng cường tổ chức các cuộc thi viết về ngành Kiểm sát, về cán bộ, Kiểm sát viên, tiếp tục phối hợp với các đơn vị sản xuất phim sản xuất, công chiếu phim truyền hình dài tập phản ánh toàn diện, chuyên sâu về các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, đặc biệt là phản ánh nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Làm tốt hoạt động tuyên truyền sẽ khắc phục được tình trạng người dân hiểu sai, hiểu không đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của ngành, đồng thời nâng cao được niềm tin của người dân vào hoạt động bảo vệ công lý của ngành Kiểm sát.

Thứ tám, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng tương trợ tư pháp về hình sự.

VKSND tối cao cần tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác đa phương, song phươngvới các cơ quan Công tố nhiều nước trên thế giới trên nhiều lĩnh vực như: xây dựng pháp luật, đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm thực hiện chức năng Kiểm sát; hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia...để bổ sung và hoàn thiện phương pháp công tác một cách có chọn lọc, sát hợp với tình hình thực tiễn công tác Kiểm sát nước ta nhằm nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả công tác của VKSND. Đồng thời, với tư cách là đầu mối thực hiện tương trợ tư pháp hình sự, VKSND tối cao cần có chương trình, kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao chất lượng hoạt động tương trợ tư pháp, đặc biệt là phối hợp tốt với các nước có chung đường biên giới như Lào, Campuchia và Trung Quốc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các tội phạm về ma túy, buôn lậu, mua bán phụ nữ và trẻ em. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ nâng cao được vai trò, vị thế của ngành Kiểm sát Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ chín, VKSND các cấp cần đổi mới lề lối làm việc, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong các mặt công tác; tăng cường dự báo chính xác, kịp thời mọi diễn biến của tình hình trong nước, thế giới, khu vực tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ để từ đó có sự chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra, từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế, thích ứng hoàn toàn với những biến động, kể cả những diễn biến theo hướng tiêu cực làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong vấn đề phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay./.

     Huỳnh Đạm
VKSND TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

 [1] Đặc biệt là nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của BLTTHS về thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, thẩm quyền khởi tố vụ án theo hướng không ghi nhận cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, và không ghi nhận cho Hội đồng xét xử có quyền khởi tố vụ án. Bởi một chủ thể vừa có quyền kháng nghị vừa thực hiện hoạt động xem xét kháng nghị đó thì không đảm bảo tính khách quan. Chỉ nên quy định thẩm quyền của Tòa án tập trung vào hoạt động xét xử, nếu qua hoạt động xét xử thấy rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, hoặc bản án đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật thì đề nghị VKSND có thẩm quyền tiến hành xem xét khởi tố vụ án hoặc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

[2]Nội dung các giải pháp này đã được đề cập nhiều trong các chuyên đề nghiệp vụ, các hội nghị chuyên đề; các giải đáp vướng mắc của VKSND tối cao. VKSND các cấp cần nghiên cứu, chọn lọc các giải pháp còn phù hợp với thực tiễn, phù hợp vơi quy định pháp luật để quán triệt tại đơn vị mình.

[3]Thực tiễn về chế độ đãi ngộ của ngành hiện nay còn khá thấp so với tính chất công việc đặc thù của ngành. Nếu một công chức mới được tuyển dụng vào ngành, với mức lương khoảng 3.6 triệu thì khá thấp, không đủ chang trải cho các yêu cầu sinh hoạt chủ yếu, chính đáng của bản thân. Từ thực tiễn đó, một số công chức, ngoài công tác chuyên môn còn phải thực hiện các hoạt động mua bán, kinh doanh (đặc biệt là kinh doanh online) để kiểm thêm thu nhập lo cho gia đình. Ít nhiều các hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến công việc chuyên môn do thiếu tập trung, không có thời gian đầu tư, nghiên cứu cũng như chuyên tâm vào công tác.

[4]Thực tiễn cho thấy còn nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa hiểu hết về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của VKSND. Đặc biệt, có một vài cá nhân, trong đó có cả công chức, viên chức chưa sử dụng đúng tên gọi của ngành, thường nhầm lẫn giữa “Viện Kiểm sát” thành “Viện Kiểm soát”, không hiểu được VKSND là ngành gì, có nhiệm vụ gì?

 
Đăng vào lúc: 11:12 26/10/2021
Thực hiện theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021. Vừa qua Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện U Minh Thượng tiến hành trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện theo Quyết định số 513/QĐ-VKS ngày 21/9/2021 và Kế hoạch số 515/KH-VKS ngày 22/9/2021 của VKSND huyện.

 
Đăng vào lúc: 15:48 14/10/2021
Ngày 14/10/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương phối hợp với Tòa án cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Phùng Văn Bá và Lê Văn Thanh về tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự. Việc đưa vụ án ra xét xử công khai theo thủ tục rút gọn đã được 3 ngành: Viện Kiểm sát, Công an và Toà án bàn bạc, xem xét một cách kỹ lưỡng, khẩn trương và đảm bảo tốt nhất các yêu cầu về mặt tố tụng.

 
Đăng vào lúc: 09:03 08/10/2021
U Minh Thượng là một huyện của tỉnh Kiên Giang, được thành lập từ ngày 10/5/2007 theo Nghị định 58/2007/NĐ-CP của Chính phủ, cách trung tâm Thành phố Rạch Gía tỉnh Kiên Giang 70km. Toàn huyện có 06 đơn vị hành chính cấp xã gồm: An Minh Bắc, Hòa Chánh, Minh Thuận, Thạnh Yên, Thạnh Yên A và Vĩnh Hòa. Tổng diện tích tự nhiên của huyện 432.70km2; dân số gần 70.000 người. Tiềm năng thế mạnh chính của huyện chủ yếu là Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Công nghiệp dịch vụ thương mại chưa phát triển. Huyện U Minh Thượng có những địa điểm không những mang giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu như: ...

 
Đăng vào lúc: 15:34 15/09/2021
Để kịp thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 15/9/2021, Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp mở phiên tòa xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 29/8/2021 tại Chốt Kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số 5, khu vực cầu Cò Tuất thuộc ấp Thạnh An I, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang theo thủ tục rút gọn.

 
Đăng vào lúc: 11:56 07/09/2021
Để xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện An Minh nói riêng, nhằm góp phần lập lại trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Đăng vào lúc: 11:31 05/09/2021
Ngày 30/8/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 271-CV/BTG về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” theo tinh thần Văn bản số 2138/BTL-CT, ngày 26/8/2021 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị hai cấp Kiểm sát tỉnh quán triệt, triển khai đến công chức và người lao động tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”; Khai thác các nội dung trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh về cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” để công chức và người lao động biết được thể lệ, hình thức tham gia cuộc thi.
 


 
Đăng vào lúc: 10:20 01/08/2014
Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

 
Đăng vào lúc: 10:33 05/08/2014
Ngày 30/7/2014, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đã có buổi làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Kênh 7 Tổng cục VIII Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhằm nắm tình hình trong công tác giam giữ, quản lý giam giữ và thi hành án hình sự.

 
Đăng vào lúc: 13:55 05/08/2014
Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Đỗ Văn Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn (đứng) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 
Đăng vào lúc: 10:10 06/08/2014
Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012, đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là bước chuyển biến phù hợp với quá trình đổi mới, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp đến năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 09:13 12/08/2014
Thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp đều được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Biên chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của đơn vị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 
Đăng vào lúc: 15:25 25/09/2013
Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873